• پویش ارتقا آگاهی جامعه
  پویش ارتقا آگاهی جامعه از کم شنوایی

 • رونمایی از راهنما بالینی مداخله زود هنگام
  11

 • نشست مداخله زودهنگام
  نشست مداخله زودهنگام، 9 تیرماه 1397 برگزار شد.

 • کمپین آگاه سازی دانشگاه ها از کاشت حلزون و کم شنوایی
  به مناسبت هفته ناشنوایان کمپینی با عنوان "کمپین آگاه سازی دانشگاه ها از کاشت حلزون و کم شنوایی" در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد .

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
اهداف
 

- یکی از اهداف اصلی کمیته مطالعات ناشنوایی/کم شنوایی ارتقا برنامه های مداخلات زودهنگام برای کودک کم شنواست.

- ازدیگر اهداف این کمیته  حمایت از پژوهشگران و دانشجویان جهت اجرای پژوهشها درزمینه کم شنوایی و ناشنوایی بویژه در حوزه کودکان است.

 - ازدیگر اهداف این کمیته  بالا بردن سطح آگاهی جامعه از ناشنوایی و کم شنوایی  و نیز مطالعات در خصوص برنامه های آموزشی و توانبخشی کودکان ناشنوا/کم شنوادر جهت ارتقا آنهاست.

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفالکتابخانه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences